Poplatek za užívání veřejného prostranství

 1. Název úkonu
  • Místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství
 2. Základní informace k životní situaci
  • Místní poplatky jsou upraveny zákonem ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 1 uvádí taxativní výčet jednotlivích druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny. Poplatky se stávají být povinnými až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou. Obec sama určí, jaké poplatky bude vybírat.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo jím zmocněná osoba.
  • Poplatníkem je osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem, a to umístěním stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu a pro provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb ( včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), pro umístění stavebních zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení nebo umístění reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 4.  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • Správu poplatku  vykonávají městské části příslušné podle místa veřejného prostranství. Veřejná prostranství podléhající místnímu poplatku jsou uvedena v příloze č. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • ovinností poplatníka je před zahájením užívání veřejného prostranství učinit u úřadu městské části, na jejímž území se veřejné prostranství nachází, písemnou přihlášku, ve které uvede dobu, rozsah, způsob užívání a označení zabraného místa, plné jméno u fyzické osoby nebo název společnosti u právnické osoby, bydliště (sídlo společnosti), rodné číslo či IČ, podnikatelský subjekt uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředeny svoje peněžní prostředky.
  • Poplatek se vybírá za každý započatý m2 užívaného veřejného prostranství a za každý započatý den (v případě umsítění cirkusů a lunaparku za každý započatý týden a v případě vyhrazeného parkovacího místa za každý započatý rok). Výše poplatku je  uvedena v příloze č. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Poplatku podléhá užívání veřejného prostrantví:
   • prováděním výkopových prací,
   • umístěním dočasných staveb,
   • umístěním zařzení sloužícím pro poskytování prodeje a služeb,
   • umsítěním reklamních zařízení,
   • umístěním stavebních zařízení,
   • umsítěním zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí,
   • umístěním skládek,
   • vyhrazením parkovacího místa
   • užíváním veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl.
  • Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Při užívání veřejného prostranství po celý kalendářní rok je možné poplatek rozdělit do čtyř stejných splátek se splatností vždy k prvnímu dni každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
  • Nebudou-li poplatky uhrazeny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří příslušný úřad, který poplatek podle této vyhlášky spravuje, poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek vyměřeného poplatku.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  • Uživatel veřejného prostranství – poplatník je povinen před započetím užívání veřejného prostranství ohlásit tuto skutečnost správci poplatku ÚMČ Brno- Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, OVS zasláním formuláře Ohlášení místního poplatku.
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel. 541588111
 7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • OVS, II. patro, dveře č. 21 – Eva Mudroňová, tel. 541 588 243, pondělí a středa 8,00 – 17,00 hod., v jiné dny po telefonické domluvě.
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést jméno a příjmení nebo název firmy, trvalý pobyt nebo sídlo organizace, datum narození nebo IČ, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.
  • Při osobním jednání předložit občanský průkaz, v případě kdy jedná zmocněnec na základě plně moci, ověřený podpis zmocnitele. Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku nebo jiném registru).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • Místní poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích – ke stažení zde https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-a-narizeni/?cislo=3559&rok=2018&dokument=1&platnost=1 . V příloze č. 4 jsou uvedeny sazby místních poplatků za umístění prodejních zařízení a zařízení k poskytování služeb, za umístění reklamních zařízení, restaurační zahrádky, pořádání sportovních a kulturních akcí, provoz cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, vyhrazení travnatého parkovacího místa, umístění stavebných zařízení, umístění dočasných staveb sloužící pro poskytování prodeje a služeb a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
  • Poplatek lze hradit poštovní poukázkou (vydá správce poplatku při osobní návštěvě) nebo na účet ÚMČ Brno-Královo Pole, vedený u ČSOB, a.s., Pobočky Brno, M.Horákové 6 č.ú. 0105753420/0300, konstantní symbol  0379, variabilní symbol je číslo přidělené správcem poplatku.
  • Od 1.1.2019 platí nová Vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích.  Podle této vyhlášky čl. 15 bodu 3 odd. IV. je od poplatku za užívání veřejného prostranství mj. osvobozen vlastník nebo nájemce veřejného prostranství, který má s jeho vlastníkem uzavřenou nájemní smlouvu a město Brno.
  • Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. 
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Ohlášení poplatku:
   • Poplatník je povinen podat ohlášení k místnímu poplatku před započetím užívání veřejného prostranství tak, aby místní poplatek mohl být uhrazen nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
   • V případě umístění stavebního zařízení nebo provádění výkopových prací je možné učinit podání k vyměření místního poplatku max.do 5-ti dnů po ukončení záboru.
   • Pokud poplatník nesplnil svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  • Základním opravným prostředkem je odvolání. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, které nenabylo právní moci. Odvolání se podává do 30 dnů ode dne doručení, a to k Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 prostřednictvím Odboru veřejných služeb, Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole, Palackého tř.59, Brno
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši může vyměřený poplatek příslušný správce poplatku zvýšit až na  jeho trojnásobek.
 19. Nejčastější dotazy
  • Poplatku podléhají náměstí, tržiště, ulice, chodníky, parky, veřejná zeleň, a další prostory přístupné každému bez omezení uvedené v příloze č. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 20.  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  • Internetové stránky Magistrátu města Brna
 21. Za správnost návodu odpovídá útvar
  • Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, odbor veřejných služeb/správce místních poplatků, Palackého tř. 59, Brno
 22. Kontaktní osoba
  • Eva Mudroňová, 541 588 243.
 23. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  • 04.12.2019
 24. Popis byl naposledy aktualizován
  • 8. 6. 2023
 25. Konec platnosti popisu úkonu
  • Bez omezení